Ogłoszenie - Dzienny Opiekun - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Ogłoszenie - Dzienny Opiekun

Do 10 sierpnia 2017 r. trwa nabór dzieci do opieki sprawowanej przez dziennych  opiekunów.

Rodzice ubiegający się o zapewnienie opieki sprawowanej w formie dziennego opiekuna zobowiązani są do złożenia karty zgłoszenia dziecka w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu
w Urzędzie Miasta  i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, w terminie do 10 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 osobiście lub za pomocą poczty (decyduje data wpływu).

Druk karty zgłoszenia można pobrać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta  i Gminy w Kępnie lub skorzystać ze wzoru znajdującego się poniżej.

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez gminę na podstawie umowy
o świadczenie usług. Dzienny opiekun posiada kwalifikacje wymagane zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:

1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Korzyści z powierzenia dziecka dziennemu opiekunowi:

1. Dzienny opiekun jest alternatywą wobec instytucjonalnej (np. żłobkowej) formy opieki nad dziećmi do lat 3.

2. Możliwość powierzenia dziecka pod opiekę dziennego opiekuna nawet do 10 godzin dziennie.

3. Kameralna forma sprawowania opieli nad dziećmi (grupa 3 i 5 osobowa).

4. Relatywnie niskie koszty sprawowania opieki nad dzieckiem.  Rodzice ponoszą odpłatność:

-  za  godziny zadeklarowane przez rodzica w umowie o świadczenie usług opiekuńczych sprawowanej opieki nad dzieckiem w kwocie  2 zł za godzinę.

-  za wyżywienie dziecka (zgodnie z cennikiem cateringu Spółdzielni Socjalnej Jaśmin na dzień 12 lipca br  9 zł/dzień)

Kto może powierzyć swoje dziecko dziennemu opiekunowi?

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku do lat 3, którzy posiadają miejsce zamieszkania (w myśl Kodeksu Cywilnego) na terenie Gminy Kępno.

O wyborze decydują kryteria zawarte  regulaminie rekrutacji.

Opieka będzie sprawowana w dni robocze w wymiarze deklarowanym przez rodziców nie dłużej niż 10 godzin dziennie w pomieszczeniach budynku dziennego  opiekuna w  miejscowości Krążkowy  29.

Z rodzicami dzieci zakwalifikowanych podpisana zostanie umowa ustalająca organizację sprawowania opieki dziennej.

Termin rozpoczęcia sprawowania opieki 1  września 2017 r.

Termin zakończenia sprawowania opieki 31 grudnia 2017 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie:  Karolina Górecka, Tomasz Wróblewski tel. 62 78 25 837,  Małgorzata Frala-Kędzior 62 78 25 885.

 

Kępno, 12 lipca 2017 r.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Ogłoszenie - Dzienny Opiekun

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016