Oferta pomocy materialnej dla uczniów Gminy Kępno organizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Oferta pomocy materialnej dla uczniów Gminy Kępno organizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

I. WYPRAWKA SZKOLNA 2015

 W 2015 r. po raz kolejny uruchomiony został rządowy program pomocy uczniom ?Wyprawka szkolna". Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w klasach III szkoły podstawowej i klasie IV technikum, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników. 

Ponadto pomocą objęci są również uczniowie niepełnosprawni*.

 

UCZNIOWIE OBJĘCI PROGRAMEM
W tym roku  programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:
? klasach III szkoły podstawowej, 
? klasie IV technikum

*) W 2015 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół:

- podstawowych, z wyjątkiem klasy I, II i IV,

-  gimnazjów, z wyjątkiem klasy I,

- szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników.

 

KRYTERIUM DOCHODOWE 

Pomoc w formie dofinansowania na zakupu podręczników będzie przysługiwać ze względu na jedno z poniższych kryteriów:

1)  uczniom klas III szkół podstawowych oraz klas IV technikum pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz.1456, z późn. zm.) tj. 574 zł  netto na osobę w rodzinie;

2) uczniom klas III szkół podstawowych oraz klas IV technikum pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie  przekracza  ww. kryterium dochodowe, w przypadkach określonych  w art. 7 (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo ? wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszczać będzie uczeń,

3) w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii przedmiotowego orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną  w tym  poradnię specjalistyczną..

 

POBIERANIE I SKŁADANIE WNIOSKÓW, ROZLICZANIE

Rodzice uczniów, którzy są zainteresowani ubieganiem się o pomoc w formie dofinansowania podręczników szkolnych powinni pamiętać, aby przy zakupie podręczników szkolnych zachować dowód zakupu podręczników (faktury/rachunki).
Wnioski należy składać do 15 września 2015 r. do Dyrektora szkoły, do której uczęszczać będzie uczeń w roku szkolnym 2015/2016.
Wnioski można pobrać w szkole, UMiG Kępno - w Punkcie Obsługi Interesanta lub Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich, a także na stronie internetowej urzędu w zakładce /Dla mieszkańców / Edukacja i oświata / Pomoc materialna/.

POBIERZ WNIOSEK

KWOTA DOFINANSOWANIA

 

Dofinansowanie na zakup podręczników w roku 2015 będzie wynosić (kształcenie ogólne):

- dla uczniów klasy  III szkoły podstawowej

do kwoty 225 zł

 

- dla uczniów klas IV technikum

do kwoty 445 zł

 

 - dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty: 

1) dla uczniów:
a) słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej - niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum - niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;
2) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej uczęszczających do: klas II i III gimnazjum,  niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego.

do kwoty 350 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: liceum ogólnokształcącego, technikum,

do kwoty 445 zł

 


Więcej szczegółów na temat ustalania i dokumentowania dochodów można uzyskać z treści załącznika do wniosku (do pobrania poniżej) oraz od pracowników szkół oraz Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich UMiG
w Kępnie 

Więcej informacji w w/w wydziale pod nr tel. : 62 7825837.
 Sprawy wyprawki prowadzi Karolina Górecka.


 


 

 

II. STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 We wtorek, 16 sierpnia br. Urząd Miasta i Gminy w Kępnie rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Kępno.

Stypendium przyznawane jest w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Podobnie jak w zeszłym roku szkolnym dotowane będą:

1. Zajęcia edukacyjne, w tym wyrównawcze, wykraczające poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz poza szkołą, a także dojazdy na nie.

2. Mundurek szkolny, jeśli w danej szkole jest wymagany.

3. Strój sportowy na WF. Obowiązuje ściśle określony katalog elementów, z jakich będzie się składał strój na WF, który uczeń będzie mógł kupić w danym roku szkolnym. W skład stroju mogą wejść:

- koszulka sportowa - 2 sztuki,

- spodenki sportowe - 2 sztuki,

- dres sportowy składający się ze spodni i bluzy sportowej - 1 komplet,

- strój kąpielowy na zajęcia na basenie - 1 sztuka,

- obuwie sportowe przeznaczone do ćwiczeń wewnątrz - 1 para,

- obuwie sportowe przeznaczone do ćwiczeń na zewnątrz - 1 para.

4. Podręczniki szkolne. Na podręczniki możemy wydać dwumiesięczne stypendium (do tej pory była to kwota 188,80 zł).

5. Instrumenty muzyczne. Uczniowie, którzy mają zamiar uczyć się gry na instrumentach będą mieli możliwość zrefundowania części lub całości kosztów zakupu instrumentów. Dotyczy to zarówno instrumentów wykorzystywanych na lekcjach muzyki w szkole, jak również pozaszkolnych zajęciach w szkołach muzycznych, czy nawet indywidualnej nauki gry.

 

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkół do 24-go roku życia, zamieszkali w Gminie Kępno. Ponadto o dofinansowanie mogą się ubiegać słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych z naszej gminy, również do 24-ego roku życia.

Uzyskać stypendium może uczeń, w którego rodzinie dochód nie przekracza 514 zł netto na członka rodziny.

W ramach stypendium przyznaje się kwotę w wysokości minimum 94,40 zł miesięcznie na dany rok szkolny.

 

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami dokumentującymi wszelkie dochody będzie można pobierać i składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno, w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich, ul. Ratuszowa 1 do 15 września br. Druk wniosku będzie można otrzymać także w szkołach podstawowych lub gimnazjach.

 

POBIERZ WNIOSEK


Więcej informacji w w/w wydziale pod nr tel.: 062 7825839 lub -37

 

Sprawy stypendiów socjalnych prowadzą:

- Bartosz Mikołajek

- Tomasz Wróblewski

?    dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej
?    dla  uczniów niepełnosprawnych* klas IV-VI szkoły podst.
 

e-urząd

Oddaj swój głos w sondzie

Którą z inwestycji w zakresie rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej uważają Państwo za ważną dla rozwoju sportu szkolnego w Gminie Kępno?

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie - 0.3%
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie - 92.5%
Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przy Zespole Szkół w Mikorzynie - 0.5%
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Świbie - 0%
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie - 6.3%
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świbie - 0.4%
Strona główna Dla mieszkańców Oświata

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016